فهرست مناقصات  
 
  فراخوان مناقصه

  فراخوان مناقصه نوبت دوم

  اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزخانقاه شهرستان سنقر و کلیایی

  اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیززاگرس پارت A گیلانغرب

  مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

  اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزمیرعبدلی و مزیدی شهرستان پاوه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

  مناقصه گیلانغرب

  فراخوان مناقصه آبخیزداری پاوه

  مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

  اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیزدشت ذهاب شهرستان سرپلذهاب

  فراخوان انتخاب سرمایه گذار

  پروزه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آهوران

  فراخوان تجدید مناقصه
پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مناقصه عمومی درخوزه آبخیز قارلق شهرستان کنگاور
  فراخوان مناقصه نوبت دوم
پروژه اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز آهوران شهرستان کرمانشاه
  پروژه نگهداری ،حراست ،حفاظت و دیدبانی از فضای باز منابع طبیعی

  احداث ساختمان اداری منابع طبیعی و آبهیزداری شهرستان سرپل ذهاب

  پروژه آبرسانی ،احداث آتش بر و ایاب و ذهاب پروژهای عمرانی منابع طبیعی و آبخیزداری

  پروژ اجرای عملیات سنگی ملاتی از حوزه آبخیز سیاه خور شهرستان اسلام آباد

  پروژ اجرای عملیات ابخیزداری در پارت حوزه ابخیز سد زاگرس گیلانغرب

1 2